Partners
Project -> Beschrijving -> Probleemstelling

Probleemstelling

Dat productiesoftware bezig is aan een serieuze opmars wordt bevestigd door de groeiende aandacht die het krijgt op beurzen en in technische vakbladen.† Meer en meer wordt ook de ondersteuning die productiesoftware kan bieden aan de verschillende strategische initiatieven zoals PLM, Lean Manufacturing, etc. in de verf gezet.†

Haaks tegenover de opportuniteit die productiesoftware biedt, staat het probleem dat dergelijke software te kampen heeft met heel wat onduidelijkheden, groeipijnen en drempels, in het bijzonder voor KMO's.†† Er zijn een aantal vaste drempels voor de invoering van nieuwe of vernieuwende technologieŽn, omgekeerd evenredig met de grootte van het bedrijf. †KMO's hebben daarmee dus het zwaarst af te rekenen.† Toegepast op de hiervoor geschetste adoptie van productiesoftware geeft dit:

Gebrek aan kennis

Om nieuwe technologieŽn te kunnen inzetten binnen een bedrijf, is de basisvereiste op de hoogte zijn van het bestaan en de betekenis ervan.† Velen hebben wel al gehoord van de term Manufacturing Execution System (MES), maar weten niet precies wat het inhoudt.† Het is slechts een vaag begrip dat dikwijls verkeerd geÔnterpreteerd wordt.† Soms wordt het aanzien als een duur, stug en standaard softwaresysteem (zoals het administratieve ERP pakket) en daarom vroegtijdig afgescheept.† Er bestaat vooral veel onduidelijkheid omtrent de invulling en de toepassingsmogelijkheden.† MES wordt immers veelal gebruikt als een verzamelnaam voor alle productiesoftware die hiŽrarchisch (volgens de Computer Integrated Manufacturing (CIM) piramide) tussen productie en management gelegen is.† Het is zo specifiek - al naargelang de bedrijfssituatie - dat het moeilijk is om de invulling en meerwaarde voor een bedrijf eigenhandig vast te stellen.† Elke invulling van de MES laag is uniek.† Oorspronkelijk werden de verschillende functionaliteiten ofwel door wettelijke bepalingen (vb. Tracking & tracing binnen gereguleerde industrieŽn) ofwel door specifieke bedrijfsnoden (vb. Eigen ontwikkelde scheduling tool) ingevoerd.† Uit sommige gemeenschappelijke noden kwamen stilaan standaardtools op de markt.† Een volgende populaire uitbreiding was de generatie van Key Performance Indicators (KPI's) die het management in staat moet stellen om de productieprestatie op te volgen en om gefundeerde beslissingen te nemen. †De verschillende standaarden (MESA, ISA 95, WBF) spelen een belangrijke rol bij de overgang van maatwerk tot configuratie van de pseudo-standaard MES softwaresystemen.

Gebrek aan expertise

De standaarden zijn bijzonder abstract en complex voor niet-specialisten.† Ook het bepalen van de meerwaarde van de verschillende MES functionaliteiten, beschreven in die standaarden, is niet triviaal.† De Return On Investment (ROI) berekening voor softwarepakketten is immers geen evidentie.† Het is moeilijk om verwachte opbrengsten op korte en/of lange termijn uit te zetten ten opzichte van de vaak hoge investeringskosten (studie, opleiding, onderhoud, licenties, etc.).† Bovendien moet binnen de analysefase rekening gehouden worden met de noodzakelijke integratie van reeds ingeburgerde bedrijfstools (zoals aanwezige maatsoftware, administratieve software, .) en de definitie van speciale bedrijfsvereisten.† Deze aspecten maken een haalbaarheidsstudie op eigen houtje quasi onmogelijk.† Daarbij komt ook nog dat de drempel om externe consultants of softwareleveranciers in te schakelen hoog is.† De keuze wordt al beperkt, de uitwerking subjectief gekleurd en/of het prijskaartje al gedeeltelijk ingevuld.† Vooral KMO's hebben nood aan een objectieve methodiek om zelf al een eerste inschatting te maken, vooraleer een concreet project op te zetten.† Een haalbaarheidsstudie zonder verdere verplichtingen.† Er is nood aan een ondersteuning voor de 'GO/NO GO' beslissing, aangezien kleinere bedrijven zelf niet de nodige expertise in huis hebben of in huis kunnen halen.† Bovendien is het niet uitgesloten dat aanpassingen aan huidige productiesoftware of een volledig eigen ontwikkeling de te volgen piste blijkt.

Gebrek aan een pasklare oplossing

Er bestaan geen catalogussen waaruit een MES op maat gekozen kan worden.† Daarvoor is de uitwerking veel te divers.† De mogelijke voordelen; zoals levertijdverkorting, minder stock, meer flexibiliteit op de productievloer, lagere uitval, real-time management feedback; worden veelvuldig opgesomd in brochures.† Vaak worden ook resultaten van reeds uitgevoerde projecten bij andere bedrijven opgegeven om de meerwaarde van de implementatie aan te tonen.† Toch geeft dit geen enkele garantie dat een gelijkaardige uitwerking bij een ander bedrijf rendabel zal zijn.† Productiesoftware is geen 'one fits all solution'.† Het systeem heeft de zware opdracht om de batchverwerkende, logge administratieve toepassingen te koppelen aan het real-time karakter van productiesystemen.† Bovendien blijft het niet bij die simpele vertaalslag maar kunnen ook extra functionaliteiten voorzien worden die via interactie met administratie en/of productie een meerwaarde bieden voor het bedrijf.† De haalbaarheid en de invulling moet onderzocht worden al naargelang de specifieke bedrijfssituatie.† De mogelijke meerwaarde, verschilt immers van bedrijf tot bedrijf.† Een grondige analyse is dus noodzakelijk vooraleer over te gaan tot de selectie,† eigen ontwikkeling of aanpassing van de productiesoftware.† Het resultaat van de analyse is een lijst van vereisten die rekening houdt met de huidige en de gewenste bedrijfssituatie.† De langdurige en intensieve procedure voor de analyse, selectie en implementatie van de nieuwe productiesoftware is dan ook een groot struikelblok door het gebrek aan een plausibele verantwoordingsmethode.

Productiviteitsdruk geeft geen ademruimte voor experimenten

Door de voortdurende druk om te blijven produceren, is de hoofdbekommernis veelal alles draaiende houden.† Verandering wordt altijd gevreesd.† 'Maar we hebben het systeem nu juist werkende gekregen!', of 'We hebben geen problemen met de huidige werking, waarom veranderen?' zijn veelgebruikte argumenten.† De studie naar optimalisaties vergt extra tijd en de implementatiefase houdt altijd een aantal risico's in.† Door het gebrek aan kennis denken bedrijven al te vlug dat ze pioniers zouden zijn, met de bijhorende faalangst.† De basisconcepten werden echter al veelvuldig toegepast, ze moeten enkel aangepast worden aan de specifieke bedrijfssituatie.† Door te veel in het 'nu' te denken, blijven de mogelijkheden tot efficiŽntieverhoging in de toekomst onbenut.† Volgens het eeuwenoude credo 'Stilstaan, is achteruitgaan!', is de overweging van de invoering van productiesoftware voor elk bedrijf aan te raden.† Er kan op zijn minst uitgepluisd worden hoe dit een meerwaarde voor het bedrijf zou kunnen betekenen.

Indruk dat de technologie niet betaalbaar is

Door het gebrek aan een duidelijke verantwoordingsmethode wordt dikwijls al te vlug besloten dat de invoering van productiesoftware niet rendabel is.† Productiesoftware wordt aanzien als een alleenrecht voor grotere bedrijven.† Enkel zij zouden zich de extra inspanning kunnen permitteren, aangezien zij de nodige middelen ter beschikking hebben en de eventuele risico's kunnen opvangen.† Niets is echter minder waar!† Het grote voordeel is immers de schaalbaarheid.† Productiesoftware kan zich bijvoorbeeld beperken tot het louter genereren van Key Performance Indicators (KPIs) voor het opvolgen van de productieprestatie of kan voorzien in een volledig automatische productieaansturing en -opvolging met alle functionaliteiten die daarbij komen kijken.† Elk bedrijf, groot of klein, kan wel ergens een bouwblok gebruiken vanuit de MES bouwdoos.† De combinatie van minimale investering en maximale return kan opgezocht worden.

Op basis van bovenstaande redenen kan een nieuwe technologie met uitstekende toepassingsmogelijkheden, onterecht afgevoerd of genegeerd worden.† Veel (vooral kleinere) bedrijven houden er als gevolg van die drempels ook een aantal misvattingen op na:

  • Dergelijke totale bedrijfsautomatisering is enkel weggelegd voor grotere bedrijven!
  • Alles werkt perfect in mijn bedrijf, ik ben niet op zoek naar nieuwe oplossingen!
  • Een dergelijk project zal te veel tegenkanting krijgen, werknemers zullen vrezen voor hun job!

Een bijkomend pijnpunt bij de adoptie van productiesoftware is de vereiste samenwerking tussen twee compleet verschillende afdelingen, namelijk IT en productie/engineering.† Verantwoordelijken uit beide vermelde afdelingen, IT-managers en productieleiders (die tot op heden gescheiden verantwoordelijkheden hadden) worden nu plots verplicht om samen rond de tafel te zitten en naar een gemeenschappelijke oplossing toe te werken.† Zeker geen sinecure .† Bovendien is ook de medewerking van de operators een belangrijke factor.† De nieuwe productiesoftware werkt immers maar als zij er correct mee omgaan.† Alles kan dan maar beter in overleg gebeuren om de systemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en het verzet tegen de eventuele verandering te minimaliseren.