Partners
Project -> Beschrijving -> Werkprogramma

Werkprogramma

De technologieverkenning dient vooreerst te starten met een duidelijke profilering van de te volgen strategie.† Daarom zal in het begin van het project een gebruikerscommissie samengeroepen worden om iedereen bij deze strategiebepaling te betrekken.† Er is bovendien reeds heel wat expertise aanwezig bij de leden van de gebruikerscommissie.† Het is de taak van de projectmedewerkers om al deze kennis te bundelen tijdens de verkenningsfase. Op basis van alle input kan al een eerste indruk gevormd worden van de betekenisvolle toepassingmogelijkheden van productiesoftware.† Wat zijn de typische functionaliteiten en de meerwaarde indicatoren die bij KMO's verwacht kunnen worden.† Dit vormt, samen met de link naar strategische initiatieven, de basis voor de ontwikkeling van de analyse- en verantwoordingsmethode.

Na de noodzakelijke kennisopbouw, kunnen de projectmedewerkers starten met de eigenlijke uitwerking, de kennisvertaling van het project.† De analyse en de verantwoording lopen dikwijls door elkaar.† De testopstellingen worden opgebouwd om specifieke aspecten uit de verantwoording aan te duiden en toe te lichten.† De case studies maken enerzijds gebruik van de analyse- en verantwoordingsmethodiek voor de effectieve uitvoering maar zijn anderzijds ook cruciaal voor de validatie en verfijning van die methodieken.†

Tijdens de uitvoering van het project worden de resultaten regelmatig geventileerd naar de leden van de gebruikerscommissie.† Via voortgangsverslagen, presentaties tijdens gebruikerscommissies, speciale workshops, studiedagen, opleidingen en bedrijfsbezoeken wordt iedereen enerzijds nauw betrokken bij de projectsturing en anderzijds op de hoogte gehouden van de opgebouwde kennis.† Op die manier kunnen de leden tijdens de uitvoering van het project reeds nuttige informatie extraheren en inzetten binnen hun eigen bedrijf.† Na uitvoering van het project, moet een elektronische tool het gebruik van de ontwikkelde methodieken gebruiksvriendelijk maken.† Een extra werkpakket verzekert de inpassing van de kennis in het onderwijsaanbod van de verschillende projectpartners.† Het integreren van de opgedane kennis in het studiepakket van de masterstudenten behoort immers tot de kennisverspreiding op lange termijn.